La nostra producció

Des del punt de vista agronòmic, el Baix Llobregat té uns sòls i una climatologia òptima per als cultius mediterranis. Així, podem produir diferents productes agrícoles al llarg dels 12 mesos de l’any. Aquestes condicions edafoclimàtiques i unes tècniques de conreu acurades, permeten que tinguem una producció d’alta qualitat organolèptica. La qualitat sanitària de la producció que realitzem els socis de l’ADV està controlada pel nostre servei tècnic. Els tècnics s’ocupen de garantir una bona sanitat en els conreus aplicant el sistema de control integrat en totes les finques. Alguns dels socis han optat per a certificar les seves produccions. Alguns pagesos estan realitzant Producció Integrada certificada i altres estan realitzant Producció Ecològica certificada.

Producció Integrada

Utilitzar tècniques de producció, comercialització i elaboració que garanteixen la qualitat dels productes.

Respectar amb aquestes tècniques el Medi Ambient i la Salut dels consumidors i dels pagesos perquè:

– Minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments.
– Apliquen processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola, ja que respecten la flora i la fauna autòctones, i potencien l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge.
– Produeixen d’acord amb les tècniques que tenen en compte els moderns coneixements tècnics i científics.
– Adapten les empreses agrícoles a la forma de producció intensiva per assegurar la viabilitat econòmica.

Els productors, elaboradors i envasadors dels aliments estan obligats a complir totes les condicions fixades prèviament a les normes tècniques de producció establertes per a cadascun dels cultius. Una d’aquestes normes és l’obligació de portar un Quadern d’Explotació i, si escau, un Quadern de Postcollita, on s’anoten totes les intervencions que fan sobre el cultiu i sobre els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al punt de venda (traçabilitat).

Aquests productes s’identifiquen amb la marieta, el distintiu de Producció Integrada.


Informació extreta de www.producciointegrada.org. S’hi pot trobar tota la informació sobre aquest tipus de certificació.

Producció Ecològica

La producció agrària ecològica, denominada també biològica o orgànica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris naturals. L’objectiu principal és l’obtenció d’aliments de màxima qualitat.

Les tècniques utilitzades en la producció agrària ecològica són respectuoses amb el medi ambient i amb les persones perquè restringeix l’ús de productes químics de síntesi (hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.). Per tant, els productes agraris ecològics no contenen residus d’aquestes substàncies.

La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Per això, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) realitza controls exhaustius als operadors, mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració, i pren mostres dels productes per ser analitzats. D’aquesta manera es garanteix que aquests productes no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics.

Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control és comú a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CEE) 2092/91. A més a més, la Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A Catalunya, el CCPAE és l’organisme únic i públic de control i certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics.

Informació extreta de www.ccpae.org. S’hi pot trobar tota la informació sobre aquest tipus de certificació.